Opetusta synnistä ja pelastuksesta.

Synti on sellaisia tekoja, jotka eivät ole Jumalan tahdon mukaisia.

Itsekkyys ja vallan halu, jossa haluamme nousta korkealle, ovat arveluttavia asioita.

Nousemmeko jopa niin korkealle, että haluamme olla Jumalan yläpuolella. Vaikka näin emme ehkä sitä suoranaisesti sano, mutta sydämessämme olemme sen jo toteuttaneet.

 

Onko Jumala tällöin enää meidän kanssamme näissä ajatuksissa ja teoissa? Ei!

 

Mitä Jeesus opettikaan tällaisista ajatuksista ja teoista.

 

Markuksen evankeliumi 8: 34. Jeesuksen seuraamisesta

(Rinnakkaispaikat; Matt. 16:24-28; Luuk. 9:23-27)

 

Sitten Jeesus kutsui luokseen väkijoukon ja opetuslapsensa ja sanoi heille:

"Jos joku tahtoo kulkea minun perässäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua.

35. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, pelastaa sen.

36. Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman mutta saisi sielulleen vahingon?

37. Sillä mitä ihminen voi antaa sielunsa lunnaiksi?

38. Joka häpeää minua ja minun sanojani tässä syntisessä ja avion rikkovassa sukupolvessa, sitä myös Ihmisen Poika häpeää, kun hän tulee Isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa." 

 

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Mark. 8:34-38)

 

34. Kukaan ei voi sanoa heidän seuranneen Jeesusta vääristä vaikuttimista. Hän ei koskaan yrittänyt saada puolelleen ketään tarjoamalla helppoa tietä. Jeesus tahtoo tässä oikeastaan sanoa, että opetuslapsen tulee seurata häntä kaikessa. On luovuttava kaikesta, mikä kuuluu itsekkäisiin pyyteisiin, jopa elämästä. Ristin kantaminen on jotakin muuta kuin raskaiden taakkojen kantamista reippaasti. Se on elämänsä näkemistä kadotettuna. Ihmiset, jotka kantoivat ristiä, olivat matkalla teloituspaikalle. Sana "kieltää" on selvä ja yksiselitteinen, eikä sen ohi pääse verukkeilla. Se on vaativa ja tiukka. Jeesus tarkoittaa: »Tehköön hän itsensä muukalaiseksi itselleen.» Se, joka kieltää itsensä, kieltäytyy antamasta itselleen etuja. Ihminen ei enää ole itse tarkoitus. Jumalan valtakunta ja hänen vanhurskautensa peittää kaiken alleen.

35. Uskonto, joka ei vaadi tunnustajaltaan mitään, ei myöskään ole minkään arvoinen. Tällä jakeella on erityinen merkitys vainon aikoina, mutta se pätee muulloinkin. Ihminen saattaa joutua koetuksiin monenlaisissa olosuhteissa, ja tässä sanottu lähes järjenvastainen väite kuuluu elämän perustotuuksiin.

36. Maailma ei tässä tarkoita aineellista tai ihmisten maailmaa, vaan heidän maallisten kokemustensa kokonaisuutta. Maailman omakseen voittaminen tarkoittaa sen rikkauden (Mark 10:22), kunnian (Dan 5:20) ja synnillisten huvien (Hebr 11:25; Saarn 11:9) nauttimista. Elämän todelliselle päämäärälle on ratkaisevaa sen laatu. Maailman voittaminen ja kaiken sen saaminen, mitä se tarjoaa, on elämän suurin mahdollinen onnettomuus, kun samanaikaisesti menettää Kristuksen.

38. Jos seisomme Jeesuksen rinnalla hänen alennustilansa päivinä, saamme myös kokea kirkkauden yhdessä hänen kanssaan. Jeesus koskettaa tässä yhtä tärkeimmistä syistä siihen, miksi juutalaiset eivät uskoneet häneen. He eivät nähneet Jeesuksessa mitään, mikä olisi sopinut niihin käsityksiin, joita heillä oli Messiaasta. Hänestä tuli heille loukkauskivi, pahennus (1 Kor 1:23). Sama koski hänen sanojaan. Jeesukseen uskominen on ristin evankeliumin uskomista. Eräs voimakkaimpia alkuaikojen kristittyjä vastaan käytettyjä aseita oli heidän uskonsa saattaminen naurunalaiseksi. Näin tapahtui Galileassa Jeesuksen aikana ja kaikkialla Rooman valtakunnassa apostolien aikana.

 

 

Toinen Raamatun kohta vahvistaa edellistä:

 

1. Johanneksen kirje 5: 6. Todistus Jeesuksesta Kristuksesta

Hän, Jeesus Kristus, on tullut veden ja veren kautta - ei ainoastaan vedessä vaan vedessä ja veressä. Ja Henki on se, joka todistaa, sillä Henki on totuus.

7. On kolme todistajaa:

8. Henki, vesi ja veri, ja nämä kolme pitävät yhtä (4).

9. Jos hyväksymme ihmisten todistuksen, niin onhan Jumalan todistus vielä suurempi. Tämä on Jumalan todistus: hän on todistanut Pojastaan.

10. Joka uskoo Jumalan Poikaan, hänellä on tämä todistus sisimmässään. Joka ei usko Jumalaa, tekee hänestä valehtelijan, koska hän ei usko todistusta, jonka Jumala on antanut Pojastaan.

11. Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassaan.

12. Jolla on Poika, sillä on elämä. Jolla ei Jumalan Poikaa ole, sillä ei ole elämää.

 

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: 1Joh. 5:6-12)

 

Todistus Jumalan Pojasta

 

6. Apostoli korostaa todistusta siitä, että Jeesus on Jumalan Poika. Hän viittaa kolmeen tunnettuun käsitteeseen: "vesi, veri" ja "Henki". Nämä kolme pitävät yhtä (j. 8), todistavat samaa.

Tästä raamatunkohdasta on paljon erilaisia tulkintoja. Joidenkin mukaan vesi viittaa Jeesuksen puhtaaseen elämään ja vesi ja veri yhdessä kuvaavat hänen kastettaan ja kuolemaansa. Toisten mielestä tässä on puhe siitä vedestä ja verestä, joka vuoti hänen kyljestään ristillä (Joh 19:34). Eräiden mielestä vesi kuvaa Jumalan sanaa.

7. Laki edellytti kahta tai kolmea todistajaa, ennen kuin todistus voitiin hyväksyä (5 Moos 17:6; 19:15). Tässä annettavat todistukset ovat yhtäpitävät (j. 8), ja preesensmuoto viittaa siihen, että ne ovat pysyviä.

8. Tämä kolminkertainen, yhtäpitävä todistus puhuu elämästä (j. 11). Todistuksella on yksi tarkoitus, ja siitä on seurauksena yksi tulos. Jos hyväksymme ihmisten todistuksen, kun se tyydyttää lain asettamat vaatimukset, miten paljon ennemmin meidän pitääkään hyväksyä Jumalan itsensä antama todistus? Vrt. j. 9. Jeesusta vastaan käydyssä oikeudenkäynnissä lausutut väärät todistukset eivät olleet yhtäpitäviä (Mark 14:56,59). Oikeat todistajat pitävät yhtä. Kolminkertainen todistus on Jumalan todistus Pojastaan.

9. Niin Henki, vesi kuin verikin todistavat Kristuksesta, ja koska Jumala on kaiken alullepanija, todistukset ovat yhtäpitäviä. Jumala on todistanut Pojastaan historiallisesti veden ja veren kautta, ja hän todistaa hänestä uskovien sydämissä tänään Henkensä kautta. Tämä jumalallinen todistus tulee ottaa vastaan kiitollisena ja nöyränä. Se on suurempi kuin kaikki inhimilliset todistukset. Vrt. Joh 5:36.

10. Se, joka kieltäytyy uskomasta Jumalan Pojastaan antamaa todistusta, "tekee hänet valhettelijaksi". Todistuksen tarkoitus on, että me uskoisimme Jeesukseen. Sillä joka uskoo häneen, "on todistus itsessänsä"; hän saa vielä voimakkaamman vakuutuksen ja varmuuden Hengen sisäisen todistuksen kautta. Jumalan Henki todistaa meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia (Room 8:16). Epäusko ei ole vain valitettava erehdys. Se on karkea synti (Joh 16:9). Synti on ennen kaikkea siinä, että vastustamme totuutta Jumalasta ja leimaamme hänet vilpilliseksi, valehtelijaksi. Johannes Kastaja sanoi, että se, joka ottaa vastaan todistuksen Jeesuksesta, Jumalan Pojasta, vahvistaa samalla, että Jumala on totinen, totuudellinen (Joh 3:33).

 

11. Johannes jättää nyt ne, jotka eivät usko, ja kuvailee lyhyesti sitä siunausta, jonka uskovat ovat saaneet ottamalla vastaan Jumalan todistuksen. "Iankaikkinen elämä" on Jumalan lahja niille, jotka uskovat hänen Poikaansa. Tämä elämän lahja on Jumalan lopullinen todistus Pojasta (j. 20). "Iankaikkinen (aiènios)" merkitsee enemmän kuin vain ikuisesti kestävää. Elämä, joka ei koskaan lopu, voi olla yhtä hyvin kirous kuin siunauskin. Iankaikkinen elämä on Jumalalta saatu elämä. Se on elämän korkein muoto. Siitä voi päästä osalliseksi jo täällä, mutta iankaikkinen elämä tarvitsee ikuisuuden tullakseen täydelliseksi.

 

12. Sillä, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen, on iankaikkinen elämä jo täällä - hän on pelastettu. Iankaikkista elämää ei voi ansaita, vaan se otetaan vastaan armosta uskomalla Kristukseen.

Koska iankaikkinen elämä on Jumalan elämää, voimme ottaa sen vastaan vain oppimalla tuntemaan Jumalaa, lähestymällä häntä ja lepäämällä hänessä.

Se voi tapahtua ainoastaan Kristuksessa, joka on raivannut uuden ja elävän tien Jumalan luo, Hebr 10:19-23.

 

 

Sivun alkuun